Zasadniczym zadaniem naszej Fundacji jest kształtowanie dojrzałych młodych ludzi poprzez szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego.

Chcemy, by młodzież w Polsce:

  • angażowała się w życie społeczne poprzez podejmowanie funkcji publicznych będąc wrażliwa na potrzeby bliźnich, problemy i zagrożenia społeczne;
  • brała aktywny udział w życiu gospodarczym kraju, była przedsiębiorcza, odpowiedzialna i dobrze przygotowana do uczciwej i sumiennej pracy;
  • była wychowana w duchu patriotycznym – w miłości do Ojczyzny i w trosce o Naród i Państwo równocześnie otwarta na kontakty ze światem.

Swoje cele Fundacja realizuje również poprzez:

  • działalność naukową, edukacyjno-wychowawcza, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną własną, a także poprzez wspieranie innych organizacji, które mają podobne cele statutowe;
  • prace na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.